Stoneware Karine Modern Farmhouse Pitcher - Physical

Stoneware Karine Modern Farmhouse Pitcher

Regular price $24.99

6-3/4"L x 4"W x 10"H 64 oz. Stoneware Karine Pitcher